Antal byggetilbud ikke begrænset efter 1/9 2001

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Licitationsloven afløst af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Licitationsloven blev ophævet  pr. 1/9 2001 og erstattet af  lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Teksten i denne nye lov er anført nederst på denne side. Det fremgår af § 14 at licitationsloven er ophævet med virkning fra 1/9 2001. Herved afskaffede man licitationslovens bestemmelse om, at der kun måtte indhentes 2 tilbud og man må herefter indhente så mange tilbud som man ønsker.
Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren finder ifølge § 1 kun anvendelse ved indhentning af tilbud på offentlige bygge- og anlægsopgaver. Andre kan dog frivilligt beslutte at anvende reglerne i loven.

Baggrund for lovændringen.

Licitationsloven var gældende fra 1/1 1967 til 1/9 2001 og indeholdt en række konkurrencebegrænsende bestemmelser af hensyn til de små håndværksvirksomheder.
Konkurrencestyrelsen har i 1999 og 2000 konstateret, at bygge- og anlægspriserne i Danmark lå 15-20% over niveauet i de lande vi normalt sammenligner os med.
Formålet med de nye regler er,  at styrke konkurrencen i sektoren for at fremme udviklingen hen imod bedre og billigere byggeri, at fremme mulighederne for at drage nytte af de fordele som nye samarbejdsformer/partnering kan indebære, og at sikre virksomhederne fair og lige muligheder for at deltage i offentlige byggeopgaver.
Det forventes at offentlige udbydere fremover indhenter mindst 3 tilbud. 

Lov om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren

Loven bygger på EU-udbudsreglerne, By- og Boligministeriets Udbudscirkulære for statslige og statsstøttede bygherrer og i et vist omfang licitationsloven.
Loven gælder også for totalentreprise, der er karakteriseret ved både om omfatte projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejde. Totalentreprise er omfattet af By- og Boligministeriets Udbudscirkulære.
Den ophævede licitationslovs forbud mod at forhandle med andre end lavestbydende gælder fremover kun, såfremt tildelingskriteriet er "laveste bud". Derimod åbnes mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, hvis tildelingskriteriet er "økonomisk mest fordelagtige bud". Kriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud" forventes anvendt når der er tale om arbejde af en vis kompleksitet, eller når bygherren ikke ønsker at være låst fast i en bestemt løsningsmodel. Bygherren kan så løbende justere konkurrencegrundlaget som led i en dialog med tilbudsgiverne, også efter udløbet af tilbudsfristen. 
Private bygherrer kan forpligte sig til at følge lovens regelsæt helt eller delvis. Loven indeholder i § 13 et Klagenævn for Udbud. Såfremt udbyderen i udbudsmaterialet tilkendegiver at ville følge nogle eller alle lovens materielle bestemmelser, bliver Klagenævnet kompetent i det angivne omfang.

Den pr. 1/9 2001 ophævede licitationslov indeholdt følgende regler.

Licitationsloven fandt anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge- og anlægsvirksomhed og det fremgik af § 5 i denne lov at der kun måtte  indhentes 2 tilbud. Man kunne dog indhente flere tilbud når der var forløbet mindst 6 måneder fra modtagelsen af det seneste tilbud eller 3 måneder efter annullering af tilbuddene. Et tilbud som en håndværker fremsendte uopfordret talte ikke med, hvis foreningen ikke benyttede sig af det. Overslag og arbejde udført i regning talte ikke som tilbud. Overtrædelse af licitationsloven kunne straffes med bøde eller hæfte.

Ved licitation forstod man at et arbejde eller en leverance udbydes, således at flere blev opfordret til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud, idet det ved opfordringen skulle oplyses, at også andre var opfordret til at byde. Ved bunden licitation (ikke offentlig) rettedes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, som der ønskedes bud fra. Ved enhver licitation skulle  buddene indgives i lukket kuvert, der blev åbnet på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt.

Tilbage til ejendomsjura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af offentlige bygge- og anlægsopgaver og for tildeling af ordren. Bortset fra § 5, stk. 3, og § 7 gælder loven dog ikke udbud, der er omfattet af

1) Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer,

2) Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation med senere ændringer eller

3) lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre myndigheder med senere ændringer eller regler udfærdiget i medfør heraf.

    Stk. 2. Ved offentlige bygge- og anlægsopgaver forstås opgaver, der udbydes af ordregivere omfattet af artikel 1, litra b, i Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 med senere ændringer, og opgaver, der modtager offentlig støtte.

    Stk. 3. Loven gælder endvidere tilbudsgiveres indhentning af tilbud hos underentreprenører til brug for afgivelse af tilbud på en offentlig bygge- og anlægsopgave og tildeling af ordren.

    Stk. 4. Lovens regler om fremgangsmåden ved indhentning af tilbud og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder, der ikke er omfattet af stk. 2 eller 3, tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde.

§ 2. Erhvervsministeren fastsætter særlige regler for klage efter § 13 samt om, at der kan opkræves et gebyr for udgifterne i forbindelse med behandlingen af sagen.

§ 3. By- og boligministeren fastsætter regler om anvendelse af licitation, jf. § 4, stk. 1, om fremgangsmåden ved begrænset licitation, jf. § 4, stk. 3, om adgangen til at indhente underhåndsbud, jf. § 4, stk. 5, om udvælgelse af tilbudsgivere, jf. § 6, stk. 2, om valg af tildelingskriterier, jf. § 8, og om adgangen til at forhandle, jf. § 11.

Stk. 2. En tilkendegivelse fra en udbyder efter § 1, stk. 4, omfatter alene regler efter stk. 1, såfremt dette er særskilt tilkendegivet.

Kapitel 2

Indhentning af tilbud

§ 4. Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation.

    Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier.

    Stk. 3. Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes.

    Stk. 4. Tilbud ved en licitation skal være skriftlige. Tilbud kan dog afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette. Udbyderen kan bestemme, at tilbud skal afgives i elektronisk form.

    Stk. 5. Tilbud, der indhentes på anden måde end ved en licitation, er underhåndsbud.

§ 5. Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.

    Stk. 2. I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af tilbud. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive tilbud.

    Stk. 3. Der gælder en vedståelsesfrist på 40 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.

§ 6. Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbudet og tildelingen af ordren at sørge for, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

    Stk. 2. Udvælgelsen af tilbudsgivere skal ske på grundlag af objektive, saglige og ikkediskriminerende kriterier.

Kapitel 3

Fremgangsmåden ved en licitation

§ 7. Ved en licitation åbnes tilbudene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbudene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.

§ 8. Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren i overensstemmelse med licitationssbetingelserne tildeles

1) det laveste bud eller

2) det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende ordre, f.eks. pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi og påvirkning af miljøet.

    Stk. 2. Det skal i licitationsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud skal underkriterierne være anført, så vidt muligt i prioriteret rækkefølge.

    Stk. 3. Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig måde og i rette tid. Udbyderens begrundelse for at forkaste tilbudet skal efter anmodning meddeles skriftligt.

§ 9. Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af licitationsbetingelserne.

    Stk. 2. Udbyderen kan i licitationsmaterialet anføre, at alternative bud ikke kan modtages.

§ 10. Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste bud, må udbyderen ikke forhandle tilbud, der er højere end et andet ved licitationen afgivet tilbud.

§ 11. Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle om de modtagne tilbud, medmindre der i licitationsbetingelserne er givet afkald herpå.

    Stk. 2. Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes påbegyndelse over for de berørte tilbudsgivere tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt.

    Stk. 3. Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne ændres.

§ 12. Udbyderen underretter hurtigst muligt tilbudsgivere, der har overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder bl.a. begrundelsen for en eventuel annullering af licitationen.

    Stk. 2. Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, underretter udbyderen endvidere efter anmodning tilbudsgivere, der har overholdt licitationsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.

Kapitel 4

Klage over licitation m.v.

§ 13. Enhver, der har en retlig interesse heri eller i medfør af § 2 er særligt godkendt hertil, kan indbringe spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf for Klagenævnet for Udbud.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. september 2001 og har virkning for opgaver, der udbydes efter dette tidspunkt.

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation.

§ 15. I lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Loven gælder for klager over ordregivere for overtrædelse af

1) fællesskabsretten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og vedrørende tilbudsgivning for forsyningsvirksomhed,

2) lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v. eller regler udstedt i medfør af denne lov eller

3) lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.«

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad