Altan og betaling i ejerforening

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Hvem betaler

I ejerforeninger hvor der kun hører altan til nogle af lejlighederne opstår der ofte diskussion om betalingen for altanrenovering. Den umiddelbare indskydelse er at altanrenoveringen bør betales af de ejere som har altan. Retspraksis siger imidlertid noget andet.

Altaner er fællesejendom

Altaner er ikke en del af de enkelte ejerlejligheder, men er fællesejendom hvortil de pågældende ejere har en eksklusiv brugsret som udelukker de øvrige ejere fra at benytte altanen. Ved opmåling af ejerlejlighedens areal skal man dog være opmærksom på, at den udvendige side af ydermuren skal følges. Ved altanrenovering er der tale om arbejde på bærende bygningskonstruktioner, der sædvanligvis er en fællesudgift. Indvendig maling af altanerne påhviler som udgangspunkt den ejer som benytter altanen.

Vestre Landsrets dom fra 1992

Vestre Landsret har i 1992 afsagt dom i en sag hvor ejerforeningens bestyrelse besluttede at lade altanerne renovere. Dommen fastslog, at udgiften til altanrenovering er en fællesudgift, som skal betales af alle ejere efter fordelingstal, uanset om de har altan. Dommen fastslog endvidere at bestyrelsen havde overskredet sin beføjelse, idet beslutning om renovering af altaner er af så ekstraordinær karakter, at beslutningen burde være truffet af en generalforsamling.

Vestre Landsrets dom fra 1994

I denne sag fra 1994 var der kun etableret altan til 2 af ejerforeningens 12 lejligheder. Altanerne var opsat på ejendommens bagside og var synsmæssigt ikke markante bygningsbestanddele. Ejerforeningen havde ladet de 2 altaner nedrive, men blev dømt til at betale udgifterne ved retablering af altanerne, da altaner er fællesejendom i en ejerforening. Ufr. 1994 side 486-487.

Balco altaner

Tilbage til ejendomsjura

altan

Billig altanrenovering

Klik på billedet for at se mere.