Gebyr for andelsoverdragelse 2.000 kr.

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

2.000 kr. i gebyr for andelsoverdragelse  

Sælger var som andelshaver bundet af andelsboligforeningens praksis, hvorefter sælger betaler gebyr for administrators medvirken ved overdragelse. Gebyret kunne fastsættes til et standardbeløb. Under hensyn til karakteren af administrators arbejde og det dermed forbundne ansvar var et gebyr på kr. 2.000 kr. + moms ikke urimeligt.

Dom afsagt af Retten i Maribo den 3/5 2001 og Østre Landsret den 7/3 2002.

Rettens bemærkninger:

Der er under sagen ikke fremlagt vedtægter for Andelsboligforeningen .., og retten må derfor lægge til grund, at der i vedtægterne intet er anført om gebyr i forbindelse med salg af andelslejligheder. Den administrationsaftale, der er oprettet i 1993 mellem andelsboligforeningen og sagsøgte indeholder en bestemmelse om, at sagsøgte hos den fraflyttende andelshaver kan opkræve et særskilt honorar for udarbejdelse af slutsedler. Administrationsaftalen indeholder intet yderligere vedrørende administrators arbejde i forbindelse med salg af en andelslejlighed.

Retten må lægge til grund, at det i andelsboligforeningen har været praksis, at sagsøgte hos sælgeren af en andelslejlighed har opkrævet et standardgebyr som vederlag for administrators arbejde i forbindelse med salg af en lejlighed. Retten må endvidere lægge til grund, at denne praksis er fulgt, siden administrationsaftalen blev indgået i 1993, og at der i denne periode er gennemført 10 handler, hvor der i alle tilfælde er betalt administrationsgebyr til sagsøgte. Retten har ved denne vurdering lagt vægt på den af bestyrelsesmedlemmet .. skriftligt afgivne erklæring af 3/12 1999, på den nuværende formand i andelsboligforeningen ..s vidneforklaring samt på direktør ..s forklaring herom. Retten anser sagsøgerne som andelshavere for bundet af andelsboligforeningens praksis herom.

Yderligere bemærkes, at sagsøgerne som henholdsvis bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen og køber af en andelslejlighed har underskrevet en slutseddel, hvoraf fremgik, at "Sælgeren betaler evt. mæglersalær og salær til administrator.", ligesom der i salgsaftalerne vedrørende salg af sagsøgernes andelslejligheder er anført, at "Sælger betaler eventuelt mæglersalær og gebyr til foreningen".

Når der henses til karakteren af det arbejde, som sagsøgte over for andelsboligforeningen har påtaget sig at udføre i forbindelse med salg af en andelslejlighed samt på det hermed forbundne ansvar, finder retten, at gebyrets størrelse, der er fastsat til et standardbeløb på 2.000 kr. + moms, ikke kan anses for urimeligt,

Som følge af det ovenfor anførte tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Note:
Østre Landsret har i dom af 10/5 1983 godkendt at administrator kunne  afkræve køber et gebyr på kr. 1.000 for berigtigelse af handlen, herunder oprettelse af salgsaftalen. Denne dom vedrører en overdragelse i 1981.

Da dommen vedrører en overdragelse i 1981 og da andelssalg kræver langt større arbejdsindsats efter salgsprisstigningerne i 2007, opkræver de fleste foreninger/ administratorer for tiden et gebyr på ca. 5.000 kr. incl. moms.

Tilbage til ejendomsjura