Andelskøber ikke godkendt

 Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Andelsboliglovens krav om godkendelse

Det fremgår af § 6, stk. 2 i andelsboligloven, at erhververen skal godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen. Bestyrelsen kan kun nægte godkendelse såfremt der foreligger en saglig og rimelig begrundelse. Endvidere skal bestyrelsen overholde lighedsgrundsætningen, således at alle købere behandles ens. Det fremgår af boligstyrelsens cirkulære af 21/2 1981 om andelsboligforeninger, at bestyrelsen kun har begrænsede muligheder for at nægte godkendelse og at bestemmelsen for eksempel ikke giver bestyrelsen mulighed for at udelukke bestemte befolkningsgrupper. En saglig grund kan være, at den som ønsker at blive andelshaver tidligere er blevet ekskluderet af andelsboligforeningen på grund af misligholdelse af forpligtelser overfor foreningen, herunder manglende betaling af boligafgift eller grov forsømmelse af sin vedligeholdelsespligt eller lignende.
 

Sælger og køber ud af foreningen

Frederiksberg Ret har i dom af 14/6 2000 tilsluttet sig at en andelsboligforenings bestyrelse havde ekskluderet sælger og havde nægtet at godkende den køber som sælger havde indstillet. Andelshaver C opfyldte ikke sin bopælspligt og solgte andelen til A med en underhåndsaftale. Herefter solgte A andelen til C´s hustru B, der havde mulighed for at sælge til C. A bevarede sin hidtidige lejlighed. Overdragelserne havde tilsyneladende til formål at bevare C´s rådighed over andelen for sig selv. B blev derfor afvist som køber og A blev ekskluderet af foreningen på grund af deltagelse i fupoverdragelserne.

Tilbage til ejendomsjura