Fejl og mangler i andelsboliger

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ifølge § 5 i andelsboligloven kan sælger af en andel kræve betaling for udførte forbedringer og inventar der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden.

Dette tilskynder andelshaverne til at installere nyt køkken, badeværelse, brusekabine, el-installationer, forsænkede lofter m.v.

Som ved salg af fast ejendom konstateres der ofte fejl og mangler ved det udførte arbejde, og spørgsmålet er så hvem der skal betale for udbedring af disse. Svaret er, at fælles bygningsbestanddele er andelsboligforeningens område mens krav vedrørende individuelle forbedringer og indvendige arbejder skal rettes mod sælgeren.

ØLD af 19/11 1993, Ufr. 1994 side 143 fastslog, at fejl ved et badeværelse ikke skal betales af andelsboligforeningen men derimod af sælger som havde udført og modtaget betaling for forbedringen.

Den ene af de 3 landsretsdommere mente dog, ligesom byretten, at andelsboligforeningen skulle betale erstatning til køber svarende til reparationsudgiften med fradrag af den del der kunne betragtes som forbedring.

Den ene af de medvirkende dommere har kommenteret dommen i Lov & ret 1994 nr. 4 side 10.

Der bør skelnes mellem om fejlen angår fælles bygningsbestanddele eller om fejlen angår forbedring m.v. i en enkelt lejlighed. Foreningen hæfter således for fælles bygningsbestanddele og andelshaveren hæfter for forbedringer m.v. i sin lejlighed.

Ved salg af andele tilbageholder mange foreninger værdien af forbedringerne i 14 dage, således at køber har 14 dage til at konstatere eventuelle fejl og mangler.

For at undgå ubehagelige overraskelser bør køber inden købet gennemgå lejligheden grundigt, og træffe aftale med sælger om udbedring af de fejl og mangler der konstateres.

Da der er risiko for at andelsboligforeningen pålægges udgifter til udbedring af mangler ved arbejde udført af tidligere andelshavere, bør også andelsboligforeningen, inden godkendelse af overdragelsesaftalen i henhold til ABL § 6 stk. 3, sikre sig at udførte forbedringer m.v. i lejligheden er lovlige og uden fejl og mangler.
Østre Landsrets dom af 19/11 1993, sælger hæfter

En andelshaver installerede badeværelse uden kommunens eller bestyrelsens tilladelse. 10 år senere blev lejligheden solgt og den nye andelshaver konstaterede 2 år senere mangler ved badeværelset som blev repareret og forbedret for 27.000 kr. Bestyrelsen havde godkendt overdragelsesaftalen og prisen i henhold til ABL § 6 stk. 3 uden at sikre sig, at badeværelset var lovligt. Der var kun badeværelser i 4 af ejendommens 39 lejligheder.

2 af de 3 dommere mente at bestyrelsen ikke havde pådraget sig erstatningsansvar, at der ikke var tale om overpris og at manglerne vedrørte forbedring af den enkelte lejlighed som sælgeren havde udført og modtaget betaling for og som derfor ikke vedrørte andelsboligforeningen. 1 af de 3 dommere mente at andelsboligforeningen havde pådraget sig et ansvar og burde betale 20.000 kr. i erstatning idet en del af udgiften på 27.000 kr. kunne betragtes som forbedring. Denne dommer mente endvidere at installation af badeværelse er et bidrag til forhøjelse af lejlighedernes kvalitet og dermed bliver en integreret bestanddel af den samlede bygning. Flertallet af dommere frikendte således andelsboligforeningen.

Københavns Byrets dom af 11/5 1993, sælger hæfter

Ved køb af en andel overtog køber mod betaling ulovlige nedhængte lofter m.v. Senere solgte køberen andelen og de ulovlige lofter m.v. i god tro. Køber 2 fik køber 1 dømt til at betale for ulovlighederne. Køber 1 anlagde herefter sag mod andelsboligforeningen idet han mente at andelsboligforeningen hæftede for de foreliggende ulovligheder vedrørende bygningsbestanddelene. Andelsboligforeningens advokat Kent Brixtofte argumenterede for at de ulovlige indretninger var individuelle forbedringer som ikke var fælles bygningsbestanddele.

Retten udtalte, at sondringen mellem de fejl eller ulovligheder, som angår en andelsboligforenings bygnings bestanddele, som ingen enkelt andelshaver er ansvarlig for, og hvor foreningen derfor kan være forpligtet, og de fejl eller ulovligheder i en lejlighed, som må relateres til den enkelte andelshavers ansvarsområde, må primært ske på grundlag af en vurdering af karakteren af de pågældende fejl eller ulovligheder. Påstanden i denne sag angår følgende forhold i lejligheden: Nedhængte lofter af træ, vægbeklædning af træ i entre, nedhængt loft af brædder i bad, myndighedssag for godkendelse af nedhængte gibslofter og lejlighedens eget centralvarmeanlæg, der var udført med gasvarmekedel ophængt på væg i køkken. Retten finder at disse forhold må henføres til den enkelte andelshavers ansvarsområde. Det påstævnede beløb kan derfor ikke gøres gældende over for andelsboligforeningen, der derfor frifindes. Dommen er afsagt af Københavns Byrets afdeling J i sag nr. JL 17/92.

Frederiksberg Rets dom af 20/9 2000, sælger hæfter

Sælger etablerede mangelfuldt badeværelse i lejligheden uden anmeldelse til bestyrelsen eller kommunen. Ved salg af andelen oplyste han i overdragelsesaftalen, at der var opnået de godkendelser fra kommunen som påkræves ved større arbejder i lejligheden, herunder de nødvendige vandpapirer på VVS-installationer. Sælgers underskrift på disse oplysninger blev betragtet som garanti for lovligheden af de udførte forbedringsarbejder. Andelsboligforeningens bestyrelse opstillede opgørelsen over udførte forbedringer. Manglerne kunne ikke konstateres uden en nærmere undersøgelse.

Køber anlagde sag mod sælger og andelsboligforeningen. Sælger blev dømt til at betale erstatning til køber.  Andelsboligforeningen blev frifundet, da opstilling af opgørelsen over udførte forbedringer ikke fandtes at indebære en indeståelse for arbejdernes forskriftsmæssige udførelse.  

Østre Landsrets dom af 21/6 1990, A/B hæfter

I en ejendom, som tilhørte en andelsboligforening, blev der indrettet en lejlighed i tagetagen. Indretningen blev betalt af andelshaveren A, der også stod for udførelsen. A flyttede derefter ind i lejligheden. Efter at A havde solgt lejligheden til B, gjorde B mangelsansvar gældende over for A og krævede et forholdsmæssigt afslag på 18.000 kr. i prisen, idet B gjorde gældende, at der var konstateret mangler ved isoleringen af ejendommens vægge.

Landsretten udtalte, at de omhandlede fejl ved isoleringen angik bygningens bestanddele, som ingen enkelt andelshaver var ansvarlig for. At sådanne fejl kunne stedfæstes til en bestemt lejlighed medførte ikke, at tab som følge af fejlen skulle bæres alene af den andelshaver, der havde brugsret til den pågældende lejlighed. Bygningsfejlene kunne derfor ikke betragtes som en mulig mangel i forholdet mellem køber og sælger af en andel i en andelsboligforening. A skulle derfor ikke betale afslag/erstatning.

I den forudgående byretssag blev det godkendt, at andelsboligforeningen ved B's videresalg foretog et skønsmæssigt fradrag på 18.000 kr. i opgørelsen af forbedringerne, svarende til den del af udgifterne der udgjorde ren retablering i forbindelse med udbedring af fejl ved forbedringen.

Købers påtale af fejl og mangler 

Det har stor betydning for påtalemulighederne om der er betalt maksimalpris eller der er givet prisafslag i forhold til maksimalprisen.

Køber bør altid kræve udbedring af fejl og mangler inden sælgers tilgodehavende afregnes fra andelsboligforeningen, således at der kan tilbageholdes et beløb til udbedringen. Da det er køber som fremsætter kravet, skal køber selv dokumentere kravet. Køber kan derfor ikke nøjes med at fremsætte udokumenterede påstande.

Køber skal inden indgåelse af købsaftalen undersøge lejligheden grundigt for fejl og mangler. Sælger har samtidig pligt til at oplyse køber om kendte fejl og mangler samt om fejl og mangler som sælger burde have kendskab til.

Hvis der er betalt maksimalpris

Køber kan som udgangspunkt gøre alle fejl og mangler gældende mod sælger indtil 6 måneder fra overdragelsen, i henhold til andelsboliglovens § 16 om overpris. Efter udløbet af 6-måneders fristen kan køber som udgangspunkt kun gøre fejl og mangler gældende såfremt afslaget udgør mindst 3-10 procent af den samlede overdragelsessum, jf. reglerne om forholdsmæssigt afslag.

Lejlighedens generelle vedligeholdelsesstand ikke kan påtales som fejl eller mangel. Derimod bør manglende funktionsdygtighed og ulovlige installationer påtales.

Hvis der er givet prisafslag i forhold til maksimalprisen

Hvis der er givet prisafslag i forhold til maksimalprisen, kan køber ikke benytte andelsboliglovens § 16 om overpris og kan derfor som udgangspunkt ikke gøre små mangler gældende, som køber selv kunne have konstateret ved grundig gennemgang af lejligheden inden køb. Skjulte mangler kan gøre gældende såfremt afslaget udgør mindst 3-10 procent af den samlede overdragelsessum, jf. reglerne om forholdsmæssigt afslag. Der skal således skelnes mellem mangler og skjulte mangler. Skjulte mangler er mangler, som ikke kan konstateres uden meget indgriben og til dels destruerende undersøgelser.

Ved aftale med prisafslag bør det i overdragelsesaftalen aftales hvilke fejl og mangler der er dækket af prisafslaget, så sælger ikke efterfølgende modtager krav om udbedring af disse. En generel ansvarsfraskrivelse duer ikke - det skal konkret oplyses hvilke fejl og mangler køber skal acceptere.

Sælger har pligt til at oplyse køber om kendte fejl og mangler samt om fejl og mangler som sælger burde have kendskab til, men det kan formentlig ikke kræves, at sælger har oplyst om bagateller under ca. kr. 5.000.

Såfremt sælger har handlet i ond tro kan der blive tale om erstatningsansvar. Selvbyggere skal være bekendt med byggereglerne og kan derfor muligvis pålægges erstatningsansvar. Erstatning nedsættes i mange tilfælde med fradrag for den forbedring som udbedringen eventuelt medfører.

Nyere domme og litteratur vedrørende fejl og mangler i andelsboliger

TBB 2011 side170:
Andelsboligforening var berettiget til at tilbageholde kr. 50.000 til sikkerhed for udbedring af mangler ved el-installationer og badeværelse, selvom det efterfølgende ved retssagen blev fastslået, at manglerne kunne udbedres for kr. 14.250. Desuden kunne administrator afkræve sælger et honorar på kr. 3.000 for ekstraarbejde i forbindelse med salget. Det fremgik af overdragelsesaftalen, at administrator forbeholdt sig at opkræve ekstrahonorar, såfremt overdragelsens omfang og/eller karakter måtte tilsige dette.

TBB 2010 side 184:
Købelovens § 54 om 2-årig reklamationsfrist gælder ikke for andelsboliger.
Misligholdelsesbeføjelsen forholdsmæssigt afslag kan bringes i anvendelse på mangler ved forbedringer af andelslejligheder.

TBB 2008 side 194:
Konstaterede ulovligheder og mangler ved forbedringer i form af badeværelse og installation af vaskemaskine og opvaskemaskine blev betragtet som overpris i henhold til ABL § 16. Prisen for forbedringerne skulle reduceres med et beløb svarende til udgifter til lovliggørelse, mangeludbedring og retablering.

TBB 2007 side 107:
Mangler ved 2 badeværelser krævede køber betalt af sælger. Køber havde fremsat kravet efter reglerne om mangelansvar og ikke efter ABL  16 om overpris, hvor der er 6 måneders forældelsesfrist. Kravet var derfor ikke forældet efter 6 måneder.

TBB 2005 side 68 og Neville 3. udg. side 303:
Skjulte mangler ved forbedringer i form af badeværelser fejlagtigt dømt forældet  efter ABL § 16 om overpris. Sælger havde pådraget sig erstatningsansvar for udgifterne til lovliggørelse, da sælger selv havde udført byggearbejderne. Dommen er forkert og blev ændret af højesteret ved TBB 2007 side 107 nævnt ovenfor.

TBB 2004 side 412 og Neville 3. udg. side 166-168:
Ved salg blev betalt kr. 18.500 for forbedring for indretning af badeværelse. Arbejdet var ikke udført håndværksmæssigt korrekt og gulvet var utæt.  Udbedring af manglerne ved gennemførelse af en totalrenovering skønnedes til kr. 55.000. Køber krævede kr. 55.000 i erstatning og kr. 18.500 i forholdsmæssigt afslag. Sælger var ikke erstatningspligtig da sælger i sin ejertid ikke havde konstateret at badeværelsesgulvet var utæt og da hun havde modtaget mundtlig kommunal godkendelse af badeværelset.  Forholdsmæssigt afslag måtte tage udgangspunkt i det betalte beløb på kr. 18.500 med fradrag af restforbedringsværdi kr. 5.500 og et tidligere refunderet beløb på kr. 3.000. Der blev ikke tilkendt forholdsmæssigt afslag, da en del af kravet angik dele af lejligheden og ejendommen som sælger ikke var ansvarlig for og som ikke var en del af forbedringerne til kr. 18.500.

TBB 2002 side 47 og Neville 3. udg. side 302:
En andelslejlighed var købt for kr. 153.000 hvoraf kr. 46.000 var forbedringer. Værdien af forbedringerne blev efterfølgende vurderet til kr. 43.000 og udgift til udbedring af mangler blev fastsat til kr. 1.500. Sælger skulle betale kr. 4.500 til køber som følge af overprisreglen i ABL § 16. Bagatelgrænse kunne ikke gøres gældende af sælger.

TBB 2001 side 486:
En lejlighed blev solgt med pristillæg for forbedring på kr. 11.000 for ombygning af toiletrum og badeværelse. Arbejdet var udført uden fugtspærre bag fliserne og manglen havde medført fugtskader. Køber krævede erstatning på kr. 81.950. Sælger var erstatningsansvarlig og ansvaret var ikke begrænset til de kr. 11.000 som køber havde betalt for badeværelset. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til kr. 60.000. Købers krav blev ikke reduceret  for værdi af bedre badeværelse eller forbedringsværdi ved senere videresalg. 

TBB 2001 side 27 og Neville 3. udg. side 167:
Sælger havde etableret badeværelse uden anmeldelse til andelsboligforeningen eller bygningsmyndigheden, men oplyste i overdragelsesaftalen at alle installationer var lovlige og godkendt af bestyrelsen. Sælger fandtes derved at have givet garanti for lovligheden og var derfor erstatningspligtig overfor køber.

TBB 2000 side 29 og Neville 3. udg. side 306:
6-månedersfristen i ABL § 16 løb fra det tidspunkt hvor køber fik oplysning om at sælger havde underskrevet overdragelsesaftalen. Tidspunktet for bestyrelsens efterfølgende godkendelse havde ikke betydning.

Ifølge Neville 3. udg. side 167 vil salg af en andelsbolig behæftet med mangler typisk indebære, at der er betalt en overpris som kan kræves tilbagebetalt i henhold til ABL § 16. Er det mangler ved forbedringerne, er det forbedringstillægges der reduceres.

Generelle regler og afgørelser om fejl og mangler (ikke overprisreglen) omtales af H.P. Rosenmeier i bøgerne Mangler ved fast ejendom 2. udg. 1994 og Den aktuelle retspraksis om mangler ved fast ejendom 1998. http://www.hpros.dk/

Spørgsmål kan eventuelt stilles på http://www.andelsbolig-debat.dk/

Tilbage til ejendomsjura