Ændring af fordelingstal

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ændring af ejerforeningens udgiftsfordeling

Vestre Landsret har ved ufr. 1981-550 fastslået, at ændring af udgiftsfordelingen mellem ejerne af ejerlejligheder i en ejerforening efter sin beskaffenhed måtte anses for at udgøre et så væsentligt indgreb i den enkelte ejerlejlighedsejers rettigheder, at ændringen ikke kunne gennemføres med kun kvalificeret flertal.

Ændring af udgiftsfordelingen (fordelingstallet) kan derfor kun ske såfremt samtlige ejere tilslutter sig ændringen.

Nyere lignende afgørelser er TBB 2004-217 og TBB 2012-399.

I TBB 2012-399 udtalte Østre Landsret følgende:

Bestemmelsen om vedtægtsændringer mv. i ejerforeningens individuelle vedtægts § 6, som er gengivet i byrettens dom, svarer til normalvedtægtens § 2, stk. 4, bortset fra fristen for eventuel afholdelse af nu eller ekstraordinær generalforsamling. Uanset bestemmelsens formulering antages det, at visse vedtægtsændringer efter deres karakter kræver enstemmighed, jf. herved Vestre Landsret kendelse i Ugeskrift for Retsvæsen 1981, side 550, eller dog samtykke fra den eller de ejerlejlighedsejere, hvis retsstilling bliver forringet, jf. herved Vestre Landsrets kendelse i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2004 side 417.

Bestemmelsen i ejerforeningens individuelle vedtægts § 5 om, at fordelingstallene kun kan ændres med samtykke fra samtlige foreningens medlemmer, må anses for en fravigelse af bestemmelsen om vedtægtsændringer, som giver den enkelte ejerlejlighedsejer en videregående beskyttelse mod ændringer, end hvad der følger af de udfyldende regler på området. Ændring eller fravigelse af denne bestemmelse i § 5 kan derfor - uanset bestemmelsen i den individuelle vedtægts § 6, og den praksis, der knytter sig til den tilsvarende bestemmelse i normalvedtægtens § 3, stk. 4 - kun ske med samtykke fra samtlige foreningens medlemmer, eller hvis bestemmelsen tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 36.

Den vedtægtsændring, der blev vedtaget på ejerforeningens generalforsamling den 9. september 2010 er derfor ugyldig.

Tilbage til ejendomsjura