Ejerforenings forhøjelse af panteret

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Panteretten

Pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder.

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag og varmebidrag og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje panteretten.

Køber protesterer

I en ejerforenings vedtægt var indsat en ændring, således at alle ejere, der overtog en lejlighed efter en bestemt dato, skulle udstede et ejerpantebrev på 5.000 kr. pr. fordelingstal, dog højst 22.000 kr. til sikkerhed for forpligtelser overfor ejerforeningen.

Året efter blev en lejlighed solgt og køber blev ved slutsedlens underskrift gjort opmærksom på forpligtelsen til at udstede ejerpantebrev. Køberen nægtede imidlertid at udstede ejerpantebrevet, da han mente at vedtægtsændringen var ugyldig og på usaglig vis diskriminerede nye ejerlejlighedsejere, og idet den deraf følgende forskelsbehandling blandt medlemmerne af ejerforeningen strider mod almindelige lighedsgrundsætninger og i realiteten forrykker det retsforhold mellem ejerlejlighedsejerne, som blandt andet følger af ejerlejlighedslovens § 2, stk. 2, der siger, at til lejligheden hører i samme forhold (fordelingstal) rettigheder og forpligtelser for ejeren som deltager i et samtlige ejere omfattende fællesskab (ejerforening).

Ejerforeningen gjorde gældende, at vedtægtsændringen var lovligt vedtaget og derfor har retsvirkning for de ejere der var medlem af ejerforeningen på beslutningstidspunktet samt alle efterfølgende nye medlemmer. Tinglysning af ejerpantebreve i alle eksisterende ejerlejligheder vil ikke have nogen sikkerhedsmæssig værdi på grund af foranstående pantebreve. Der vil ikke kunne etableres pantesikkerhed som indebærer en ensartet sikkerhed for samtlige ejerforeningens ejerlejligheder, idet det vil være helt tilfældigt, hvor panteretten vil få tinglysningsmæssig værdi, idet dette forhold i det hele afhænger af, hvordan de enkelte ejerlejligheder af belånt.

Østre Landsrets dom

Landsrettens dommere var uenige om sagens afgørelse og der blev derfor afsagt dom efter stemmeflertallet, der godkendte ejerforeningens krav om forhøjelse af pantet i lejligheden.

Tilbage til ejendomsjura