Pantstiftende vedtægter - eksempler

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ved etablering af pantstiftende vedtægter skal der tages hensyn til om ejerlejlighederne i ejerforeningen har ens fordelingstal eller om der er forskellige fordelingstal.

Første eksempel kan anvendes hvor fordelingstallene er ens og nederste eksempel kan anvendes hvor der er flere forskellige fordelingstal.

Oplysninger om retsafgift m.v. findes i artiklen om panteret.

Ejerforening med ens fordelingstal

Nedenstående eksempel på etablering af pantstiftende vedtægt kan vælges af ejerforeninger hvor  ejerlejlighedernes fordelingstal er ens og pantet derfor skal være lige stort i hver lejlighed.

Etableringen kræver generalforsamlingsvedtagelse og tinglysning.

 

Ejerlav: Roligby Kvarter                                                                          Anmelder:

Matr. nr.: 22                                                                                           Jens Arentoft

Ejerlejlighedsnr.: 1-100                                                                           Rolighedsvej 22

Gade og husnr.: Rolighedsvej 22                                                             1958 Frederiksberg C

                                                                                                               Telefon 35 36 36 10

Tillæg til vedtægter for ejerforeningen E

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender, som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende lejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid.

Ovenstående bestemmelse begæres herved tinglyst pantstiftende for kr. 30.000 i hver ejerlejlighed nr. 1-100 i ejendommen matr. nr. xx Roligby Kvarter, til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som foreningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter.

I de tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6

En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte, at forhøje det beløb som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.

Nærværende vedtægtstillæg og panteret respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af  nærværende vedtægtstillæg og panteret.

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende bestyrelse for ejerforeningen.

Ovennævnte begæres herved tinglyst som tillæg til vedtægter tinglyst på ejendommen den xx/yy 19xy og senere.

Frederiksberg, den 27/4 2010

Underskrives af formand og bestyrelsesmedlemmer (i henhold til vedtægternes tegningsregel)

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:

Navn                                                                                Navn

Stilling                                                                              Stilling

 Bopæl                                                                              Bopæl

 Postnr.                                                                             Postnr.                                  

   

Ejerforening med forskellige fordelingstal

Nedenstående eksempel på etablering af pantstiftende vedtægt kan vælges af ejerforeninger hvor ejerlejlighedernes fordelingstal er forskellige.

Etableringen kræver generalforsamlingsvedtagelse og tinglysning.

  

Ejerlav: Roligby Kvarter                                                                            Anmelder:

Matr. nr.: 22                                                                                             Jens Arentoft

Ejerlejlighedsnr.: 1-4                                                                                 Rolighedsvej 22

Gade og husnr.: Rolighedsvej 22                                                               1958 Frederiksberg C

                                                                                                                Telefon 35 36 36 10

Tillæg til vedtægter for ejerforeningen F

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender, som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende lejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid.

Nærværende vedtægter begæres herved tinglyst pantstiftende i hver ejerlejlighed nr. 1-4 i ejendommen matr. nr. xx  Roligby Kvarter, for et beløb svarende til den pågældende ejerlejligheds fordelingstals tæller ganget med 500 kr., til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som foreningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter.

Ejl.nr.               Adresse                                                                       Ford.tal                Pant kr.

1                      Rolighedsvej 22, st.tv.                                                      60                    30.000

2                      Rolighedsvej 22, st.th.                                                      70                    35.000

3                      Rolighedsvej 22, 1.tv.                                                      60                    30.000

4                      Rolighedsvej 22, 1.th.                                                      70                    35.000

                         I alt                                                                               260                  130.000

I de tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6

En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte, at forhøje det
beløb som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.

Nærværende vedtægtstillæg og panteret respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af  nærværende vedtægtstillæg og panteret.

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende bestyrelse for ejerforeningen.

Ovennævnte begæres herved tinglyst som tillæg til vedtægter tinglyst på ejendommen den xx/yy 19xy og senere.

Frederiksberg, den 27/4 2010

Underskrives af formand og bestyrelsesmedlemmer (i henhold til vedtægternes tegningsregel)

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:

Navn                                                                                Navn

Stilling                                                                              Stilling

Bopæl                                                                              Bopæl

Postnr.                                                                             Postnr.                                  

 

Tilbage til ejendomsjura