Tinglysning af ejerforenings vedtægt

 Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Tinglysningskrav

Ifølge § 7 i lov om ejerlejligheder er vedtægtsændringer i ejerforeninger kun gældende hvis de er vedtaget og tinglyst. Denne gyldighedsbetingelse har til formål at hindre at utinglyste vedtægtsbestemmelser kun vil gælde for nogle af ejerne.

Dom fra Østre Landsret

På trods af lovens klare tekst har Østre Landsret bestemt, at en vedtægtsændring om antagelse af revisor var gyldig uden tinglysning, da ejerforeningen forsat bestod af de samme medlemmer som ved vedtagelsen af vedtægtsændringen. Så længe ejerkredsen er uændret må § 7 fortolkes indskrænkende, da § 7 ikke antages at hjemle en særlig adgang for en ejer til at fortryde eller erklære sig for ubundet af en ellers lovlig vedtaget vedtægtsændring. Nye ejere som ikke får kendskab til vedtægtsændringen vil ikke være bundet af den.

Tinglys ændringer

Uanset ovennævnte dom bør vedtægtsændringer altid tinglyses, da der ellers kan opstå problemer med ugyldighed overfor nye ejere.

Tilbage til ejendomsjura