Varmtvandsmålere senest 31/12 2016

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Installation af varmtvandsmålere senest 31/12 2016

Ifølge bekendtgørelse af 2/6 2014 og vejledning af 18/11 2015 skal der i ældre etageejendomme som udgangspunkt installeres varmtvandsmålere senest den 31/12 2016. Hvis det ikke er rentabelt kan installationen udskydes til senere.

Reglerne kan læses i

Bekendtgørelse af 2/6 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Vejledning af 18/11 2015 til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Foreningen kan vælge mellem disse 3 muligheder:
- Forsøge at skaffe dokumentation for at installation af varmtvandsmålere ikke er rentabelt, således at
   foreningen kan udskyde installation af varmtvandsmålere.
- Installation af varmtvandsmålere til brug for varmeregnskabet.
- Installation af målere for varmt og koldt vand og etablering af vandregnskab (kræver vedtagelse
   på en generalforsamling).

Såfremt foreningen ikke ønsker at installere varmtvandsmålere på nuværende tidspunkt, kan boligforeningens bestyrelse anmode ejendommens energikonsulent eller anden teknisk rådgiver om at udarbejde en skriftlig vurdering af betingelserne om teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet.
En fejlvurdering kan medføre bødestraf jævnfør § 12, stk. 2 i bekendtgørelsen fra 2/6 2014.

Kommunen skal ikke ansøges om fritagelse for installation af varmtvandsmålere, hvis installation ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
Følgende fremgår af § 6, stk. 2 i bekendtgørelsen: "
I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, HVIS det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt."

Hvis det ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt, er der ikke noget krav om installation eller ansøgning om fritagelse, men kun krav om en skriftlig vurdering, som fastslår, at det ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Mulighederne for kommunal fritagelse fremgår af bekendtgørelsens § 11 som vedrører §§ 3-10.

Vejledningen fra 18/11 2015 indeholder blandt andet følgende vigtige bestemmelser:

Side 4:
Det påhviler bygningsejer at vurdere betingelsen om rentabilitet, jf. § 12. I andels- og ejerboliger påhviler forpligtelsen andelsbolig- og ejerforeningen. Såfremt det er teknisk gennemførligt at installere målere, men målerne alligevel ikke installeres, bør bygningsejer kunne fremvise dokumentation for beregningen af rentabiliteten for de enkelte bolig- eller erhvervsenheder.

Side 9-10:
Krav i bestående bebyggelse

I bestående bebyggelse skal der installeres varmtvandsmålere, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. For så vidt angår bygninger opført efter 1. januar 1997, kan dette betragtes som en opfølgningsbestemmelse, idet det vurderes såvel muligt som rentabelt at installere målere i bygninger, der er forberedt herfor, jf. den tidligere målerbekendtgørelse. Installation af måler indebærer, at passtykket udskiftes med en måler.

Ældre bygninger fra før 1997 er typisk opført efter en anden byggeskik, hvor vandrør er fremført på tværs af lejlighedsskel, installationer er gemt bag vægge eller køkkenelementer, osv. Følgeomkostningerne til hultagning i skaktvægge, nedtagning af køkkenelementer, nedtagning og genopsætning af fliser i badeværelser og køkkener mv. vil ofte i disse tilfælde medføre en negativ rentabilitet. Dette er i overensstemmelse med definitionen om, at det er teknisk gennemførligt, når det ikke kræver ændring eller rekonstruktion af installationens rør eller sågar bygningens vægge, elementer mv. Det udelukker ikke, at der kan være tilfælde, hvor installation af målere er mere tilgængelig og rentabiliteten dermed bedre. Måling på hvert tappested skal også ses som en mulighed. Ved beregning af rentabiliteten indgår såvel besparelsen på vandmængden som energiindholdet i det varme vand.


Side 17
Forpligtelser

Det er bygningsejer, der skal sikre installering af målere eller forberede installering af målere efter bekendtgørelsens bestemmelser samt foretage korrektion efter reglerne herom i bekendtgørelsens § 9. For ejerlejligheder og andelsboliger er det den pågældende ejerforening eller andelsboligforening, som skal sikre dette.

Undladelse af at iagttage forpligtelsen straffes med bøde.

Vurdering af betingelser
Det påhviler bygningsejer at vurdere betingelserne om teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet. I andels- og ejerboliger påhviler forpligtelsen andelsbolig- og ejerforeningen. Læs mere om betingelserne under afsnittet med definitioner.

Side 17

Kommunalbestyrelsen træffer således ikke afgørelse om fritagelse i tilfælde, som falder uden for de nævnte eksempler i § 11. De bestemmelser, som vedrører installering af målere i bestående bebyggelse på betingelse af, at det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt, træffer kommunalbestyrelsen således ikke afgørelse om. Denne vurdering skal bygningsejer selv foretage, jf. § 12. Ved ejerlejligheder eller andelsdejligheder er det den pågældende ejerforening eller andelsforening, som skal foretage denne vurdering.

Tilbage til ejendomsjura