Vedtægt afvist fra tinglysning

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ifølge § 7 i lov om ejerlejligheder skal vedtægtsændringer som udgangspunkt tinglyses for at være gældende. Ifølge § 10 i tinglysningsloven kan et dokument kun tinglyses såfremt dets indhold er endeligt fastsat, hvilket betyder at det skal kunne fastslås hvad retten går ud på og under hvilke betingelser den bliver aktuel..

En ejerforening som havde vedtaget en ny vedtægt fremsendte denne til tinglysning. Vedtægten indeholdt en bestemmelse om, at ejerforeningen var berettiget til at påberåbe sig den gamle vedtægt i forhold til tredjemand og andre, indtil den ny vedtægt havde samme eller bedre prioritetsstilling end den gamle vedtægt.

Tinglysningsdommeren afviste at tinglyse den ny vedtægt, da ovennævnte bestemmelse om tredjemand og andre ville forhindre de pågældende i på forhånd at danne sig en sikker mening om deres fremtidige retsstilling, idet den ville være afhængig af ejerforeningens stillingtagen i den konkrete situation. Endvidere fremgik det ikke klart af vedtægten, om ejerforeningen i samme forbindelse ville kunne påberåbe sig bestemmelser i begge vedtægter eller alene i en af disse.

Østre Landsret har ved dom af 2/3 2000 godkendt, at tinglysningsdommeren afviste at tinglyse den ny vedtægt, da vedtægtens indhold ikke kunne anses som endeligt fastsat, jævnfør tinglysningslovens §10.

Tilbage til ejendomsjura