Andelsboligforening, andelsbolig, medlemmer og hæftelse

Hvad er en andelsboligforening og hvilke regler regulerer forholdet mellem foreningen og medlemmerne

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu       


Andelsboligforening / andelsbolig, definition

Andelsboligloven giver ikke nogen definition på, hvad en andelsboligforening er, men vejledning kan findes i den tidligere lov, hvor det var anført, at en andelsboligforening har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis, således at foreningens medlemmer som andelshavere har andel i foreningens formue, og den enkelte andelshaver i forbindelse hermed har brugsret til en lejlighed / andelsbolig i ejendommen. Andelsboligloven gælder for ejendomme til helårsbeboelse med mere end 2 beboelseslejligheder.

Forholdet mellem foreningen og dens medlemmer

Forholdet mellem foreningen og dens medlemmer reguleres af vedtægterne, boligaftalen, husordenen, andelsboligloven og endvidere anvendes lejelovens regler i vid udstrækning på andelsbolig forhold.

Hæftelse for gæld

Ifølge § 5 i normalvedtægten hæfter medlemmerne kun personligt, solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, samt for bankgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de kun for foreningens forpligtelser med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital.

Ifølge Østre Landsrets dom af 29/1 1990 hæftede en andelsboligforenings oprindelige medlemmer, der udtrådte, ikke mere for pantebreve i ejendommen.

Tilbage til ejendomsjura