Arentoft Ejendomsadministration

Vi tilbyder for tiden kun administration til mindre ejerforeninger, som ikke har behov for vores deltagelse på generalforsamlinger. 

Spørgsmål til regnskab og budget kan beboerne få besvaret ved henvendelse til os før eller efter generalforsamlingen.

Anmodning om fremsendelse af administrationstilbud bedes sendt til jens@e22.dk med oplysning om ejendommens adresse, antal lejligheder og om der udarbejdes særskilt varmeregnskab og vandregnskab.

 

 


 

Begrebet ejendomsadministration dækker over en række arbejdsopgaver som i overskriftsform kan inddeles i følgende dele:

 - Betalingsstyring og bogføring
 - Varmeregnskab
 - Vandregnskab
 - Generalforsamling
 - Forsikringer
 - Rådgivning og assistance
 - Lejere

Vi fremsender gerne specificeret tilbud på administration af jeres ejendom.

Arentoft Ejendomsadministration
Rolighedsvej 22
1958 Frederiksberg C

jens@e22.dk

Overskrifterne indeholder følgende elementer:            

Betalingsstyring og bogføring:

Udarbejdelse af beboerkartotek/lejelister med løbende ændringer
Dannelse af PBS-træk og udskrivning af indbetalingskort
Registrering af indbetalinger
Afstemning af indbetalinger
Udarbejdelse af restancelister
Udsendelse af rykkere (gebyr til administrator)
Betaling af regninger
Lønudbetaling
Betaling og redegørelse af A-skat, AMB og ATP
Indsendelse af 0-redegørelser
Årlig lønangivelse af oplysningssedler til Told & Skat
Beregning og indberetning af lønsumsafgift
Bilagssortering i datoorden/nr. orden
Bilagskontrol til bogføring
Kontering af bilag
Bogføring af bilag
Afstemning af bogføring
Fremsendelse af bogføringsbalancer hvert kvartal
Besvarelse af spørgsmål til bogføringsbalancerne
Fremfinding og bogføring af årsafslutningsposter
Afsluttet bogføring fremsendes til revisor
Udarbejdelse af driftsbudget for foreningen

 
Varmeregnskab

Bestilling af flytteaflæsninger hos målerfirma
Indberetning til målerfirma om fjernvarmeforbrug og a conto
Udsendelse af varmeopgørelser
Afregning af varmeopgørelser
Omberegning af a conto betalinger

 
Generalforsamling  (for ejendomme med mindst 30 lejligheder)

Indkaldelse til og deltagelse i ordinær generalforsamling
Dirigent
Fremlæggelse af årsregnskab og budget
Beslutningsreferat

 
Forsikringer

Ekspedition af skadesanmeldelser
Rekvirering af taksator
Afregning af erstatning

 
Rådgivning og assistance

Mundtlig rådgivning til bestyrelsen om ejendoms- og foreningsforhold
Telefonservice for bestyrelse og beboere
Forhandling med forsyningsvirksomheder om drift
Udfyldelse af kommunale skemaer om boligsikring/boligydelse
Indberetning til Danmarks Statistik
Henvendelser vedrørende gårdlaug
Viceværtkontrakt standard + fejeerklæring
Begrænset korrespondance om manglende overholdelse af vedtægter eller husorden

 
Lejere (småhusregler for 6 eller færre boliglejere)

Løbende pristalsregulering af erhvervslejekontrakter
Varsling til det lejedes værdi hvert 2. år for boliger
Regulering af depositum og forudbetalt leje
Korrespondance med huslejenævnet
Opgørelse over konto for udvendig vedligeholdelse
Opgørelse af konti for indvendig vedligeholdelse og udsendelse af saldomeddelelser
  til lejerne

01.12.2016

Tilbage til hovedsiden

    ejendomsadministration

01.12.2016