Køb af ejendom på andelsbasis

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Hvis beboerne ønsker at overtage ejendommen på andelsbasis, f.eks. efter tilbud fra udlejeren, kan følgende procedure benyttes:

1. Indledende beboermøde med valg af styringsgruppe

2. Kontakt til advokat/ejendomsadministrator

3. Undersøgelser, beregninger og forberedelse af vejledende møde

4. Vejledende beboermøde

5. Forberedelse og afholdelse af stiftende generalforsamling

6. Gennemførelse af handlen og optagelse af lån

Indledende beboermøde med valg af styringsgruppe

Når nogle beboere ønsker at overtage deres ejendom på andelsbasis, bør de indkalde alle beboere til et møde for at orientere og for at undersøge interessen for en andelsboligforening. Hvis interessen er til stede, kan der på mødet vælges styringsgruppe, der kan sørge for det videre arbejde, herunder valg af rådgivere.

Kontakt til advokat/ejendomsadministrator

Som rådgiver vælges ofte en advokat eller en ejendomsadministrator. Herudover bør der vælges en arkitekt eller ingeniør til at foretage en teknisk gennemgang af ejendommen med udarbejdelse af en tilstandsrapport, der evt. kan indeholde en vedligeholdelsesplan for de kommende år.

Undersøgelser, beregninger og forberedelse af vejledende møde

Rådgiverne undersøger herefter alle forhold vedrørende ejendommen, svarende til havd der bør undersøges ved salg af en udlejningsejendom, og indhenter tilbud på finansiering. Når alle undersøgelser er afsluttet udarbejdes det materiale, der skal omdeles til lejerne sammen med indkaldelsen til det vejledende beboermøde. Det er vigtigt, at beboerne modtager så fyldigt materiale til gennemlæsning, at de på forhånd er bekendt med de punkter, der skal drøftes på det vejledende beboermøde og eventuelt senere på den stiftende generalforsamling.

Materialet der omdeles kan være: Finansieringsplan over likviditetsbehov og likviditetsfremskaffelse. Driftsbudgetter med oplysning om den nødvendige stigning i boligudgiften ved beboertilslutning på f.eks. 60% og 75%. Udkast til vedtægter på grundlag af normalvedtægt med eventuelle ændringer som følge af ejendommens forhold. Udkast til indmeldelsesblanket. Oplysning om resultatet af de udførte undersøgelser.

Vejledende beboermøde

På det vejledende beboermøde vil rådgiveren og styringsgruppen redegøre for mulighederne for at købe ejendommen, og der vil blive foretaget gennemgang af det materiale, der er omdelt sammen med mødeindkaldelsen. Hvis materialet på grund af tidnød ikke har kunnet omdeles inden mødet, må udlevering ske på selve mødet. Der vil endvidere blive orienteret om fordele og ulemper ved at blive andelshaver, og der vil blive givet svar på de spørgsmål, som lejerne stiller, således at alle får et godt beslutningsgrundlag. En vejledende afstemning kan vise, om der er basis for at indkalde til stiftende generalforsamling.

Forberedelse og afholdelse af stiftende generalforsamling

På grundlag af de ønsker, der er fremkommet på det vejledende beboermøde, omdeles nyt materiale i det omfang, der er ændringer, sammen med indkaldelsen til den stiftende generalforsamling, der kan have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Orientering om andelsboligforeningen og svar på spørgsmål

3. Stiftelse af andelsboligforeningen

4. Vedtagelse af vedtægter

5. Eventuel optagelse af erhvervslejemål og vicevært

6. Vedtagelse af vilkår for andelshavere, herunder indskud

7. Vedtagelse af anskaffelsessum, finansieringsplan, driftsbudget og boligafgift.

8. Bindende indmeldelse i andelsboligforeningen.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

10. Valg af revisor og administrator.

11. Vedtagelse af bemyndigelse til køb og låneoptagelse.

12. Eventuelt.

Der er ingen lovbestemmelser om indkaldelsesvarsel, men andelsboligloven § 2, stk. 2 bestemmer blot, at tilbud om medlemskab, og dermed også indkaldelse, skal gives til enhver lejer af beboelseslejligheder.

Stiftelse af andelsboligforeningen

Teoretisk kan enhver stifte en andelsboligforening og vedtage et sæt lovlige vedtægter. Det afgørende er medlemskab af andelsboligforeningen, og reglerne om dette fremgår af andelsboliglovens § 2, hvoraf det fremgår, at tilbud om medlemskab skal gives til enhver lejer af beboelseslejligheder. Retten til medlemskab skal gøres gældende inden andelsboligforeningen indgår aftale om køb af ejendommen. Generalforsamlingen afgør, om erhvervslejere og ejendomsfunktionærer kan blive optaget som medlemmer.

Der kan kun optages medlemmer, der har brugsret til lokaler i foreningens ejendom eller medlemmer, der overtager en sådan brugsret i forbindelse med optagelsen. Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, som brugsretten omfatter.

En kommune kan dog indtræde som andelshaver med foreningens samtykke. Det kan ikke forventes, at kommenen vil indtræde som andelshaver i et sådant omfang, at der opnås 100% tilslutning. Kommunens andele medregnes ikke ved afgørelse af, om lovgivningens krav af minimumtilslutning er opfyldt (ABL 1/3 og LL 1/2).

Andelsboligforeningen kan stiftes længe før det besluttes at købe ejendommen, men det normale er, at både stiftelse af foreningen og køb af ejendommen besluttes på samme generalforsamling. Referatet af generalforsamlingen kan benyttes som stiftelsesdokument.

Tilbage til ejendomsjura