Procedure ved salg af andelslejligheder (andelsbeviser)

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ved salg af andelslejligheder skal man naturligvis følge de procedureregler som fremgår af andelsboligloven. 

Ifølge § 6 i andelsboligloven skal sælger inden aftalens indgåelse aflevere følgende til køber:

Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter
Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget
Opstilling af, hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar.
Kopi af andelsboliglovens § 5, § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 og 3.

Højesterets dom af 14/12 1982: Køberen havde ikke fået de oplysninger, som han ifølge loven (§ 6) skal have og som må anses for nødvendige for at bedømme om den forlangte pris oversteg den lovlige pris. Det fandtes herefter at påhvile sælgeren at bevise, at den forlangte pris var lovlig. Da sælgeren ikke kunne bevise lovligheden, kunne køberen hæve aftalen og forlange de betalte ydelser tilbagebetalt.

Det kan ikke lovligt aftales, at køber skal betale sælgers omkostninger i forbindelse med salget, f.eks. ejendomsmæglersalær.

Ifølge Østre Landsrets dom af 10/5 1983 kan administrator dog afkræve køber et gebyr på kr. 1.000 for berigtigelse af handlen, herunder oprettelse af salgsaftalen.
Da dommen vedrører en overdragelse i 1981 og da andelssalg kræver langt større arbejdsindsats efter salgsprisstigningerne i 2007, opkræver de fleste foreninger/ administratorer for tiden et gebyr på ca. 5.000 kr. incl. moms.
Retten i Maribo har i dom af 3/5 2001 godkendt et gebyr på 2.000 kr. + moms.

Køberen skal godkendes af bestyrelsen, der kun kan nægte godkendelse, hvis der foreligger saglige grunde, som f.eks. manglende evne til at betale boligafgiften.
Endvidere skal salgsaftalen og andre retshandler, der er indgået i forbindelse hermed, forelægges bestyrelsen til godkendelse. 
Hvis prisen er højere end hvad der er tilladt, kan bestyrelsen kræve prisen nedsat og eventuel erlagt overpris tilbagebetalt. 
Hvis sælgeren er utilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan han anlægge sag herom ved domstolene.

Bestyrelsen skal som note til årsregnskabet oplyse andelenes værdi på statusdagen, eventuelle vedtægtsbestemmelser om prisfastsættelsen samt størrelsen af eventuelle indekslån, der ikke indgår i andelenes værdi. Køber kan således på grundlag af noten kontrollere rigtigheden af den pris, der bliver forlangt for andelen.

Overdragelsessummen skal ifølge andelsboligloven indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver.
Dette medvirker til begrænsning af overpriser og foreningen får samtidig mulighed for at få dækket eventuelle restancer.  

Tilbage til ejendomsjura