Energimærkning af bygninger og lejligheder

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Reglerne findes i bekendtgørelse nr 61 af 27/01 2011 om energimærkning af bygninger.

Efterfølgende ændringer findes i bektg. 540 af 27/5 2011 og lov nr. 389 af 02/05 2012.

Siden 1/7 2010 har sælger været forpligtet til at fremlægge energimærkning forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af lejligheden til salg.

Fra 1/7 2012 kan manglende energimærkning medføre bøde på op til kr. 45.000.
Information om bødernes størrelse kan ses HER.

http://www.boligejer.dk/find-energimaerkerapporter  kan man finde og udskrive energimærker udstedt efter 1/9 2006.

Reglerne indebærer, at sælger eller udlejer af en bolig skal fremlægge en gyldig energimærkning ved salg, udleje eller overdragelse af brugsret.

Endvidere skal store ejendomme med et etageareal på over 1.000 m2 skal have udarbejdet regelmæssig energimærkning mindst hvert 7. år. Energimærkningen skal foretages, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning af ejendommen ophører.

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i 10 år, men hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år ifølge overgangsbestemmelserne.

Ejendomme større end 1.500 kvm. vil normalt have energimærke efter tidligere regler, som vil have gyldighed i 7 år. Herefter skal energimærkning foretages hvert 10. år / 7. år.
Ejendomme på 1.000 - 1.500 kvm. skal have energimærkning senest 1/7 2009 og herefter regelmæssigt hvert 10. år / 7. år.
Ejendomme på 60 - 1.000 kvm. skal have energimærkning ved ejendomssalg, udleje eller overdragelse af andel efter 30/6 2009. Tidsbegrænset udlejning af højst 4 ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning.

Boligforeningen skal én gang månedligt foretage registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.).
Registreringspligten omfatter ikke:
1) Forbrug af energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder får leveret ved individuel forsyning.
2) Registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, som ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, og hvis drift og vedligeholdelse alene påhviler disse.

Ved en energimærkning bliver bygningen gennemgået af energikonsulenten, som udarbejder et energimærke og en energiplan.

Et energimærke er en opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal anvendelse af bygningen.

Energiplanen giver information om de rentable tiltag, der kan gennemføres for at reducere energi- og vandforbruget i bygningen..

Links:

http://www.femsek.dk/ Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne

Energistyrelsen

http://www.boligejer.dk/

Tilbage til hovedsiden