Ikke udlæg i fremtidigt salgsprovenu

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Dommen af afsagt mens det tidligere udlægsforbud i andelsboligloven var gældende.

Det fremgik tidligere af § 6 a i andelsboligloven, at der ikke kan foretages arrest og udlæg i en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, når det i vedtægten for andelsboligforeningen er fastsat, at andele i andelsboligforeningens formue ikke kan gøres til genstand for arrest eller eksekution, og at andelene ikke kan pantsættes.

Rækkevidden af denne bestemmelse blev afprøvet da en kreditor begærede udlæg i forventet provenu ved salg en skyldners andelsbevis, med respekt af andelsboligforeningens ret til modregning af eventuel restance med boligafgift m.v. Efter kreditors mening var andelsbeviser blevet et helt uacceptabelt kreditorly.

Skyldneren gjorde gældende, at provenuet ved videresalg er en fremtidig erhvervelse og af en så usikker karakter, at udlæg ikke kan foretages.

Fogedretten udtalte, at vedtagelsen af § 6 a blandt andet skulle løse de administrative og erstatningsansvarsmæssige problemer, der ville påhvile andelsboligforeningerne, såfremt der kunne foretages udlæg i andelsbeviser. Udlæg i forventet provenu ved salg af andelsbeviser ville have de samme administrative og erstatningsmæssige konsekvenser for andelsboligforeningen.

Fogedretten og efterfølgende Vestre Landsret afviste derfor foretagelse af udlæg i forventet fremtidigt provenu ved salg af andelen.

Tilbage til ejendomsjura