Husorden

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Vedtagelse af husorden

Ifølge § 13 i normalvedtægten for andelsboligforeninger, kan generalforsamlingen til enhver tid fastsætte bindende regler for husorden, husdyrhold m.v.

Ifølge § 5 i lov om ejerlejligheder kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige ordensregler.

Såfremt der i ejendommen er lejere, som har valgt beboerrepræsentanter skal foreningen overholde lejelovens § 67, stk. 2 som lyder: I ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, og i ejendomme der ejes af andelsboligforeninger, skal samtlige beboere indkaldes til det beboermåde, der træffer afgørelse om husordenen. For hver beboelseslejlighed kan afgives én stemme.

Indholdet i en husorden
En husorden skal udformes så den passer til den enkelte ejendom. Nedenstående eksempel kan benyttes som udgangspunkt. 

HUSORDEN 

Medlemmerne i Ejerforeningen Roligbo, som lægger
stor vægt på og som ønsker at opretholde 

et godt naboskab
en rolig og attraktiv ejendom
mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uro 

er på foreningens generalforsamling den 5/4 2001 blevet enige om følgende
husorden for ejendommen. 

Affald 
Til de i ejendommen eksisterende affaldsskakter, må der kun benyttes dertil egnede  poser, som skal være forsvarligt lukkede, således at skakterne ikke bliver forurenede.  Yderligere affald må ikke anbringes andre steder end i de tilstedeværende brune affaldssække i affaldsrummene. Storskrald må kun henstilles efter forudgående aftale med viceværten og må ikke indeholde byggeaffald. 

Børn  
Børn må ikke lege i trappeopgangene eller ved støjende adfærd være til væsentlig  gene for de øvrige beboere. 

Cykler og lignende
Cykler, barnevogne eller lignende må ikke henstilles i ejendommens opgange, men bør anbringes i cykelkælderen.  

Husdyr
Der må ikke holdes hund eller kat i ejendommen.

Musik
Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet  kl. 23.00 – 07.00. Fester varsles mindst en uge i forvejen. 

Motorkøretøjer
Da indkørslen til gården fungerer som brandvej, må ingen permanent parkering finde sted her. Af- og pålæsning er tilladt, fortrinsvis for husets beboere, maksimalt i en halv time. 

Opmagasinering
Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele, herunder cykler, barnevogne, sko, affaldsposer m.v. 

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens beboere.
Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 08.00. 

Vaskerum og tøjtørring 
Vaskerummet skal efter endt benyttelse efterlades ryddeligt og rent. Af hensyn til alle beboere, der anvender tørrerummet, henstilles der til, at tøj fjernes, så snart det er tørt, således at tøjsnorene så vidt muligt holdes ledige til øvrige beboeres vasketøj. Beboerne bedes respektere de anførte vasketider på den ophængte vasketavle i vaskekælderen. Trevlefiltre i vaskemaskiner og tørretumblere skal renses efter brug af maskinen. 

Tilbage til ejendomsjura