Private oplysninger

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Bestyrelsesprotokollen

I en andelsboligforenings vedtægter var det anført, at bestyrelsesprotokollen på begæring skal forevises foreningens medlemmer. Et medlem bad om at se protokollen, men bestyrelsen afviste dette, da den indeholdt følsomme, private og personlige oplysninger fra beboere og idet bestyrelsen ville tilsidesætte sin tavshedspligt, såfremt disse oplysninger kom til andre medlemmers kendskab. Bestyrelsen tilbød en udskrift af protokollen hvor de private oplysninger var udeladt.

Østre Landsrets dom

Østre Landsret afsagde den 28/1 1999 dom i sagen og fastslog, at retten til at få forevist protokollen må fortolkes i overensstemmelse med almindelige principper om aktindsigt. Adgangen til indsigt i protokollen må herefter forstås med den begrænsning, der følger af offentlighedslovens § 12, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter enkeltpersoners private eller økonomiske forhold.

Tilbage til ejendomsjura