Rørkasser og rørudskiftning

 Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Hvem betaler

Der findes ingen lovregler som direkte omtaler hvem der skal betale for fjernelse og genmontering af rørkasser ved udskiftning af faldstammer og vandrør. Vedtægterne omtaler det normalt heller ikke.

Vedtægterne siger normalt, at foreningen betaler fælles installationer og ejeren/andelshaveren betaler egne installationer. En rørkasse som ikke var monteret oprindeligt må betragtes som en individuel installation

Ifølge lejelovens § 55 skal lejeren giver udlejer adgang til det lejede når der skal udføres arbejder i lejligheden. Lejeren skal flytte møbler som blokerer for de arbejder der skal udføres.

På baggrund af dette kan man udlede at andre forhindringer som er monteret af beboeren f.eks. en rørkasse skal fjernes af beboeren, som ved monteringen har forhindret ejendommens mulighed for direkte adgang til faldstammen. Hvis ejendommen fra opførelsen er forsynet med rørkasser i alle lejligheder må det være ejendommens udgift at afmontere og genmontere rørkasserne.

Rørkasser monteret af tidligere ejere/andelshavere må det påhvile den nuværende ejer/andelshaver at afmontere og genmontere.

Selve rørkassen er ikke det største problem, men det er derimod fliser og særligt tapet som ikke længere kan skaffes. Her er det vigtigt at fastslå at afmontering og genmontering påhviler ejeren/andelshaveren.

Hvis der er oprindelige eller senere monterede rørkasser i alle lejligheder kan det besluttes, at foreningen betaler nedtagning og genmontering af selve rørkassen og at ejeren/andelshaveren selv sørger for afmontering og genmontering af fliser m.v. På denne måde får ejerne/andelshaverne betalt snedkerudgiften som normalt er overskuelig og lige stor pr. lejlighed. Flisemontering kan koste meget forskellige beløb afhængigt af hvad den pågældende ejer/andelshaver har monteret.

Tilbage til ejendomsjura