3.750 kr. skattefrit til bestyrelsen

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Der fremgår af ligningslovens § 7 M, at der kan udbetales skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefrie virksomhed.

Det er en betingelse, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, og at godtgørelsen ikke overstiger Ligningsrådets satser.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11 2015 kan der fra 1/1 2016 udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år. samt godtgørelse til dækning af andre udokumenterede udgifter til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder med indtil 1.400 kr. pr. år.

SKM.2011.577.LSR fastslog at der kunne ske udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i en andelsboligforening.

SKM.2008.88.LSR fastslog, at godtgørelser fra en forening til en medarbejder, der både arbejdede lønnet og ulønnet, ikke kunne udbetales skattefrit, da det ikke tydeligt fremgik, at der var tale om to selvstændige hverv, hvor det ene var lønnet og det andet ulønnet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed

I henhold til § 7 M stk. 1 og 2, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, fastsættes:

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere
Befordrings-, rejse- og telefonudgifter
§ 1. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til befordring i egen bil med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel, jf. ligningslovens § 9, stk. 4.
Stk. 2. Begrænsningen i ligningslovens § 9 B finder ikke anvendelse.
§ 2. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af rejseudgifter efter ligningslovens regler og satser herfor, jf. ligningslovens § 9 A.

Stk. 2. Til dækning af merudgifter til fortæring kan der ved deltagelse i en-dags-arrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed udbetales indtil 70 kr. pr. dag. Til dækning af merudgifter til fortæring i forbindelse med indtagelse af et måltid som led i en kommunalt etableret forenings spiseven-ordning, spisetræning, mv., kan der udbetales indtil 70 kr. pr. dag.

§ 3. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år.

Andre udgifter
§ 4. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af følgende andre udokumenterede udgifter:
1) Til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder kan der udbetales indtil 1.400 kr. pr. år.
2) Til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (fx sportstøj) o. lign. kan der udbetales indtil 1.950 kr. pr. år.
3) Til idrætsdommere kan der i stedet udbetales en skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag.
Generelt for udbetaling af godtgørelser mv.

§ 5. Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt vil herefter være gældende.

§ 6. Foreningen kan i stedet for udbetaling af godtgørelse efter ovenstående satser, vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag.

§ 7. Der kan ikke for et indkomstår skattefrit udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed ophæves.

Skatterådet, den 24. november 2015

Hanne Søgaard Hansen / Carsten Vesterø

Tilbage til ejendomsjura