Beslutning om nyt tag

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Hvis der i foreningen skal gennemføres større vedligeholdelsesarbejder, dispositioner over fællesarealer eller andre vidtgående dispositioner, skal dette vedtages på en generalforsamling, da bestyrelsens kompetance er begrænset til de almindelige daglige opgaver og gennemførelse af opgaver som er vedtaget på en generalforsamling.

Foreningens vedtægter indeholder ofte kun en begrænset beskrivelse af bestyrelsens pligter og beføjelser. Det hænder at bestyrelser overskrider deres kompetance og igangsætter store projekter på egen hånd, uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsesmedlemmerne kan herved pådrage sig erstatningsansvar.

Nyt tag

Højesteret har afsagt dom i en sag hvor ejerforeningens formand havde igangsat udskiftning af taget uden forudgående generalforsamlingsgodkendelse.

Formanden havde på en generalforsamling oplyst, at bestyrelsen ville lade taget reparere, i så stor udstrækning som der var penge til, og udbedre den del af taget som trængte mest. Nogle måneder senere accepterede formanden imidlertid, efter drøftelse i bestyrelsen, tilbud på udskiftning af hele taget, og orienterede beboerne om dette ved opslag. Ingen af beboerne reagerede på opslaget eller på den senere gennemførelse af tagudskiftningen, bortset fra en enkelt som protesterede skriftligt.

Da foreningen ikke havde penge til at betale regningen for taget opstod sagen, hvor retten fastslog at formandens aftale om tagudskiftning ikke var bindende for ejerforeningen.

Taget skulle derfor betales af formanden, da han havde accepteret tilbuddet uden bemyndigelse fra foreningen.

Fremgangsmåden

Fremgangsmåden ved større projekter er derfor at beslutningen træffes på en generalforsamling. Håndværkeren bør modtage kopi af generalforsamlingsreferatet, og aftalen med håndværkeren skal underskrives af bestyrelsen i henhold til vedtægternes tegningsregel, hvilket normalt vil sige underskrift af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem.

Tilbage til ejendomsjura