Valuarvurdering hvert år

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Andelsboliglovens 4 muligheder

Ifølge § 5 i andelsboligloven kan andelsboligforeningen ved opgørelsen af foreningens formue ansætte ejendommen til en af følgende 4 værdier: a) Anskaffelsesprisen, b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom, c) Den seneste offentlige ejendomsværdi og d) Overgangsordning med den offentlige ejendomsværdi pr. 1/4 1981 + 22%.

Når den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (b) benyttes skal vurderingen foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar og vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel.

Lovens baggrund

For at få en korrekt forståelse af bestemmelsens anvendelse skal man se i bemærkningerne til lovforslaget for bestemmelsens indførelse i 1992, der har følgende ordlyd:

Det foreslås, at vurderingen ikke må være mere end 18 måneder gammel. Tidsfristen er foreslået under hensyntagen til, at vurderingen af handelsværdien typisk vil blive foretaget i forbindelse med en regnskabsafslutning og danne grundlag for prisberegning i regnskabet, som skal være gældende et år efter dets vedtagelse. Med den foreslåede tidsfrist på 18 måneder åbnes der mulighed for følgende procedure: I forbindelse med regnskabsafslutningen pr. udgangen af et kalenderår foretages vurdering omtrent samtidig med regnskabsårets udløb. Resultatet indarbejdes i regnskabet som færdiggøres i foråret og forelægges generalforsamlingen typisk 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Efter vedtagelse på generalforsamlingen vil denne pris med en eventuel vedtagen prisstigning normalt være gældende, indtil generalforsamlingen det følgende år igen træffer bestemmelse om prisen.

Flere holdepunkter

Bygge- og Boligstyrelsen har i udtalelse af 23/6 1997 oplyst, at det er Styrelsens opfattelse, at ejendommens vurdering efter punkt b) ikke må være mere end 18 måneder gammel på tidspunktet for indgåelse af aftale om overdragelse af andele.

Ifølge Ejendomskarnov kan generalforsamlingen godkende den vurderede handelsværdi for et år ad gangen.

Ulovligt

Som det fremgår af ovennævnte er det ikke lovligt at anvende den samme vurdering i to hele regnskabsår. På grund af manglende kendskab til bestemmelsens baggrund er der foreninger som fejlagtigt tror, at en generalforsamlings godkendelse af priser beregnet på grundlag af en 17 måneder gammel vurdering, kan gælde til næste års generalforsamling hvor vurderingen jo vil være 29 måneder gammel.

Tilbage til ejendomsjura