Regler om betaling for vedligeholdelse og fornyelse

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Reglerne om hvem der betaler for vedligeholdelse og fornyelse bør findes i foreningens vedtægter.

Normalvedtægten for andelsboligforeninger indeholder følgende bestemmelse i § 10: (Normalvedtægten gælder kun hvis den er vedtaget i andelsboligforeningen)

Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.
Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer.
Stk. 3. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig  vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i § 24, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel.

Alternativ vedtægtsbestemmelse om
vedligeholdelse i andelsboligforening: 

Vedtægternes § 10, stk. 1 og 2 om vedligeholdelse ændres til:

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af andelsboligforeningen, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af  udvendige vinduer og udvendige døre samt fornyelse og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg med radiatorer, radiatorventiler og varmemålere.

Indvendig vedligeholdelse af andelslejlighederne påhviler de enkelte andelshavere.

Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbrædder, gulvbelægning, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, vandrør og gasledninger, hvorimod andelsboligforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte andelslejligheder.

Andelsboligforeningen betaler dog for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold opstået uden for de enkelte lejligheder.

Tvivlsspørgsmål vedrørende denne bestemmelse afgøres af bestyrelsen.  

Normalvedtægten for ejerforeninger indeholdt indtil 2005 ingen bestemmelser om betaling for vedligeholdelse. (Normalvedtægten er gældende medmindre ejerforeningen har vedtaget og tinglyst individuel vedtægt).

Forslag til individuel vedtægtsbestemmelse
om vedligeholdelse i ejerforening:

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg .

Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.

 Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt.

Stk. 4. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning.

Stk. 5. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer jævnfør § Y, stk. 2 beslutte, at pligten til vedligeholdelse/ fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til indvendig  vedligeholdelse/fornyelse og at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af radiatorer, radiatorventiler og radiatormålere overføres til fælles vedligeholdelse/fornyelse.

Stk. 6. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklame m.m. uden bestyrelsens samtykke.

 Tilbage til ejendomsjura